Podmienky spolupráce so spoločnosťou Kantar Health

Vitajte na www.kantarhealth.com -webovej stránke spoločnosti Kantar Health („Webová stránka“). Ak budete pokračovať v prezeraní a používaní Webovej stránky, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok („Podmienky“), ktoré spolu s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Kantar Health, upravujú vzťah medzi Vami a spoločnosťou Kantar Health a to vo vzťahu k Webovej stránke, alebo v súvislosti s jej používaním. Vaše používanie Webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania podlieha zákonom Anglicka a Walesu a nevýlučnej jurisdikcii anglických súdov.

Pojem „Kantar Health“ alebo „nám, nás, nami“ alebo „my“ alebo „náš“ sa vzťahuje na spoločnosť Kantar Health, majiteľa Webovej stránky, ktorej sídlo je na adrese 11 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10010 USA. Pojem „Vy“ sa vzťahuje na používateľa Webovej stránky,osobu ktorá si túto Webovú stránku prezerá , alebo na ktoréhokoľvek člena, ktorý sa zaregistroval alebo zapísal ako člen spoločnosti Kantar Health.

Nasledujú príslušné Podmienky:

 I.  Služby spoločnosti Kantar Health

 1. Spoločnosť Kantar Health ponúka možnosť bezplatného prístupu na Webovú stránku . Niektoré obsahy sú prístupné len pre registrované osoby a sú spoplatnené.
 2. Spoločnosť Kantar Health ponúka registrovaným, alebo pozvaným osobám („Člen“) príležitosť získať prístup k dôverným informáciám a možnosť zúčastňovať sa rôznych projektov súvisiacich s medicínskymi prieskumami trhu („Prieskumy“), klinickým a neintervenčným výskumom. Naši klienti nás poverujú zhromažďovať výskumné údaje v ich mene („Zadávatelia“).

II.  Povinnosti Člena

 1. Registráciou sa každý Člen zaväzuje neposkytnúť nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje a najmä súhlasí s tým, že sa nebude registrovať pod falošnou totožnosťou. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, nie sú aktuálne alebo sú neúplné, spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo ukončiť Vaše členstvo a môže odmietnuť akýkoľvek súčasný alebo budúci prístup k Webovej stránke alebo jej využívaniu, vrátane okamžitej straty akýchkoľvek kumulovaných odmien alebo cien, ak nejaké existujú.
 2. Aby ste mali prístup k členskej časti Webovej stránky, budete si musieť vytvoriť používateľské meno a heslo. Ste zodpovední za dôvernosť a bezpečnosť Vášho používateľského mena a hesla. Súhlasíte s okamžitým informovaním spoločnosti Kantar Health v prípade akéhokoľvek neoprávneného používania Vášho používateľského mena alebo hesla.
 3. Registráciou na Webovej stránke súhlasíte s tým, že spoločnosť Kantar Health môže overiť Vaše registračné údaje za pomoci odbornej alebo poverenej agentúry, prípadne vyšetrovacej služby. Spoločnosť Kantar Health použije výsledky takéhoto overenia iba na účely potvrdenia presnosti a úplnosti poskytnutých informácií. Tieto výsledky nezverejníme žiadnej tretej strane, pokiaľ to nebude zákonom požadované, alebo budeme mať dôvod domnievať sa, že sa Člen podieľal na podvode v súvislosti s jeho/jej registráciou. Ak zistíme, že sa Člen počas účasti na prieskumoch podieľal na podvodoch, vyhradzujeme si právo odhaliť podvod príslušným orgánom.
 4. Registráciou každý Člen potvrdzuje, že neporušuje žiadne predpisy svojho zamestnávateľa.
 5. Súhlasíte s nasledujúcimi skutočnosťami:
 • Nebudete podporovať ani neumožníte iným neregistrovaným osobám účasť v prieskume, alebo prieskumoch, s použitím Vášho prístupu. V prípade porušenia sa to bude považovať za falšovanie a spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo ukončiť Vaše členstvo. Zároveň môže odmietnuť akýkoľvek súčasný alebo budúci prístup k Webovej stránke, alebo jej využívaniu, vrátane okamžitej straty akýchkoľvek kumulovaných odmien alebo cien, ak nejaké existujú.
 • Nebudete používať stroje, algoritmy alebo iné automatické funkcie na generovanie obsahu alebo prístupu k Webovej stránke.
 • Nebudete vytvárať prístupy k Webovej stránke, v ktorých sa od osoby, alebo skupiny ľudí požaduje, aby si prečítali materiál (reťazové listy, e-maily atď.), ktorých hlavným účelom je vytváranie zisku.
 • Nebudete používať a pristupovať k Webovej stránke z komerčných dôvodov.
 • Nepodniknete žiadne kroky na manipuláciu s výsledkami akéhokoľvek panelu, voľby alebo prieskumu na tejto Webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.
 • o Nebudete používať žiadne opatrenia na zasahovanie do Webovej stránky, alebo iných Členov používajúcich Webovú stránku a/alebo prístup k nej.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kantar Health.nebudete používať časti Webovej stránky na inej webovej stránke; nezmeníte vzhľad Webovej stránky; a nebudete vytvárať odkazy z akejkoľvek inej webovej stránky na ľubovoľnú časť tejto Webovej stránky.

III.  Zodpovednosť za obsah

 1. Spoločnosť Kantar Health výslovne odmieta akúkoľvek povinnosť, záväzok a zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo iný materiál uverejnený na Webovej stránke ktorýmkoľvek Členom (Členmi). Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zaviazaný(-á) a zodpovedný(-á) za akýkoľvek obsah alebo iný materiál, alebo informácie, ktoré ste sám poslali, uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili.
 2. Informácie obsiahnuté na Webovej stránke sú určené iba na všeobecné informačné účely. Spoločnosť Kantar Health vynaložila všetko primerané úsilie, aby zabezpečila, že informácie na Webovej stránke sú v čase ich zverejnenia správne; môžu sa však vyskytnúť nepresnosti a príležitostné chyby, za ktoré sa spoločnosť Kantar Health ospravedlňuje.
 3. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že je prísne zakázané posielať alebo prenášať akýkoľvek ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, obscénny, škandalózny alebo poburujúci obsah, materiál alebo informácie, alebo akýkoľvek iný obsah, materiál alebo informácie, ktoré by mohli porušovať platné zákony.
 4. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovedný(-á) a zaviazaný(-á) za správnosť akéhokoľvek obsahu a/alebo informácií, ktoré ste sám poslali, uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili. Uverejnenie príspevkov od Členov neznamená, že spoločnosť Kantar Health súhlasí s akýmkoľvek názorom alebo poučením a že je zodpovedná a zaviazaná za akékoľvek názory alebo poučenia, ktoré ste uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili Vy sám/sama.
 5. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Kantar Health sa vzdáva a oslobodzuje od plnenia akýchkoľvek nárokov na náhradu škody, požiadaviek, záväzkov, strát a/alebo nákladov a výdavov, vrátane a bez obmedzenia, primeraného poplatku za právne zastúpenie a vyplývajúcich súdnych trov, súvisiacich a/alebo vzniknutých v súvislosti s akýmkoľvek obsahom, materiálom a/alebo informáciami, ktoré boli Vami zaslané, zverejnené, zadané, odoslané, načítaé a/alebo verejne sprístupnené Vami. V prípade takýchto nárokov súhlasíte so záväzkami, stratami, odmenami, rozhodnutiami a/alebo nákladmi a/alebo výdavkami, vrátane a bez obmedzenia, primeraného poplatku za právne zastúpenie a/alebo súdnych trov vzniknutých spoločnosti Kantar Health pri oponovaní proti takýmto nárokom.
 6. 6Niekedy môže Webová stránka zahŕňať alebo obsahovať (i) odkazy na iné webové stránky vedené a/alebo prevádzkované tretími stranami a/alebo (ii) informácie o produktoch alebo službách ponúkaných tretími stranami. Spoločnosť Kantar Health týmto odmieta akýkoľvek záväzok a/alebo zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo produkty alebo služby uvedené na týchto prepojených webových stránkach v maximálnej možnej miere povolenej podľa platných právnych predpisov.

Spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje absolútne právo na úpravu alebo vymazanie akéhokoľvek obsahu a/ alebo informácií zaslaných, uverejnených, zadaných, odoslaných, načítaných a/alebo verejne sprístupnených na Webovej stránke ktorýmkoľvek Členom.

IV.   Účasť v prieskumoch

 1. Členom, ktorí sa zaregistrovali na účasť v Prieskumoch, môžu byť zaslané e-mailové pozvánky do prieskumov.
 2. Vaša účasť v Prieskumoch je úplne dobrovoľná.
 3. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne zákonné právo, aby Vás spoločnosť Kantar Health pozvala na účasť v Prieskumoch. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ak Vám spoločnost Kantar Health nezašle pozvanie na účasť v Prieskume, alebo Prieskumoch, nebude to znamenať žiaden dôvod na konanie voči spoločnosti Kantar Health.
 4. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že všetky Prieskumy presne vyplníte a dokončíte. Zároveň potvrdujete a súhlasíte, že nebudete uvádzať žiadne nepravdivé alebo nevhodné odpovede. V prípade, ak nesplníte vyššie uvedené kritériá, spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, zrušiť Vaše členstvo bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. V súlade s lokálnymi predpismi, majú Členovia povinnosť nahlásiť všetky nežiaduce účinky príslušným úradom vo svojej krajine. Všetky nežiaduce účinky uvedené Členom („Nahlasovateľom“) v danom Prieskume budú spoločnosťou Kantar Health nahlásené Zadávateľovi príslušného Prieskumu. V týchto prípadoch môže spoločnosť Kantar Health kontaktovať Nahlasovateľa s cieľom získať súhlas s poskytnutím osobných informácií Nahlasovateľa Zadávateľovi Prieskumu. Tieto budú použité na účely následnej komunikácie týkajúcej sa uvedených nežiaducich účinkov. Nahlasovatelia si ponechávajú právo odmietnuť takýto súhlas; od spoločnosti Kantar Health sa však bude i naďalej vyžadovať, aby nahlásila nežiaduce účinky Zadávateľovii Prieskumu bez toho, aby bola uvedená totožnosť Nahlasovateľa.
 6. Zrušenie účasti je možné kedykoľvek. Okrem tohoVaša účasť automaticky zrušená po ukončení Vášho členstva.
 7. Kedykoľvek sa môžete sa odhlásiť z ďalšej komunikácie, alebo účasti a to podľa postupu pre zrušenie prihlásenia popísaného v akejkoľvek komunikácii a/alebo na Webovej stránke, prípadne kontaktovaním nás prostredníctvom strany, od ktorej ste dostali pozvanie, alebo prostredníctvom http://www.kantarhealth.com/contact.
 8. Nedodržanie uvedených postupov, môže oddialiť odstránenie Vašich osobných údajov. Vašu žiadosť ihneď spracujeme, avšak môže uplynúť určitá doba od času medzi prijatímVašej žiadosti, do času, kedy budeme schopní odstrániť Vaše osobné údaje zo všetkých plánovaných komunikácií a zoznamov. Z tohto dôvodu môžete, po požiadaní o odstránenie z našich zoznamov až do úplného spracovania žiadosti,dostávať e-maily. a topredtým. Vyvinieme všetko úsilie na to, aby sme Vašu žiadosť vybavili okamžite.

V.  Kompenzácia alebo refundácia za účasť v prieskumoch

 1. V súvislosti s ponukou na účasť v prieskumoch, alebo iných aktivitách marketingového výskumu spoločnosti Kantar Health, Vám môžeme ponúknuť odmenu alebo honorár („Kompenzácia“) pre účastníka. V súvislosti s ponukou na účasť v klinickom výskume a neintervenčných výskumných aktivitách spoločnosti Kantar Health, Vám môže spoločnosť Kantar Health ponúknuť „refundáciu“ za čas a úsilie, ktoré v súvislosti s účasťou vynaložíte. Všetky kompenzácie a refundácie sa poskytujú podľa výhradného uváženia spoločnosti Kantar Health a spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo ukončiť svoj motivačný program; ukončiť, upraviť alebo zmeniť akékoľvek podmienky súvisiace s jeho motivačným programom; a/alebo upraviť, zmeniť alebo ukončiť akékoľvek kompenzácie alebo refundácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, alebo sa ponúkajú a to po predchádzajúcom upozornení, prípadne i bez neho. Okrem Podmienok uvedených v tejto časti sa na ponuku kompenzácie alebo refundácie vzťahujú všetky dodatočné podmienky uvedené v príslušnej pozvánke.
 2. Všetky kompenzácie a refundácie, ktoré Vám boli ponúknuté, sa poskytujú v súlade so zmluvnými podmienkami, vrátane a bez obmedzenia požiadavky na úplné a pravdivé vyplnenie údajov v rámci Prieskumu, alebo Prieskumov. Druh a výška kompenzácie alebo refundácie budú uvedené v e-mailovej pozvánke do prieskumu. Možnosti vyplatenia kompenzácie alebo refundácie, , sú uvedenév časti Kompenzácia alebo refundácia na tejto Webovej stránke. Tieto môžu byť kedykoľvek upravené zo strany spoločnosti Kantar Health a to na základe jej uváženia.
 3. Prieskumy môžu obsahovať otázky týkajúce sa výberu, aby sa zistilo, či účastník patrí k cieľovej skupine pre daný projekt. Prieskum sa automaticky ukončí, ak sa po odpovedi na tieto výberové otázky zistí, že účastník nepatrí do požadovanej alebo špecifikovanej cieľovej skupiny. Podobne môže byť prieskum ukončený, ak sa dosiahne kvóta pre konkrétnu cieľovú skupinu. V každom z týchto scenárov bude mať účastník nárok na kompenzáciu alebo refundáciu iba vtedy, ak príslušná pozvánka na prieskum uvádza, že kompenzácia alebo refundácia bude poskytnutá aj účastníkom, ktorí zodpovedia len výberové otázky.
 4. Je potrebné, aby Člen vyplnil otázky v rámci prieskumu na 100 %, aby mal nárok na kompenzáciu alebo refundáciu.
 5. Podľa platných zákonov krajiny Vášho trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a/alebo občianstva môžete byť povinný (-á) platiť dane z kompenzácie alebo refundácie, ktoré dostanete v súvislosti s dokončením Prieskumov. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že (i) spoločnosť Kantar Health nezamlčí žiadne peňažné prostriedky alebo dane založené na kompenzácii alebo refundácii, ktoré Vám budú vyplatené (okrem prípadov, keď to zákon vyžaduje); a (ii) ste výlučne a výhradne zodpovedný(-á) za platby všetkých príslušných daní a dodržiavanie všetkých platných daňových zákonov.

VI.  Dôvernosť

 1. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ako Člen sa môžete dostať do kontaktu s dôvernými informáciami a ochrannými známkami spoločnosti Kantar Health a/alebo Zadávateľa. Všetky informácie, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom Vášho členstva, a to buď prostredníctvom predplatného alebo bez neho, súvisiace s Vašou účasťou v akomkoľvek Prieskume alebo Prieskumoch, vrátane, ale nie výlučne, odpovedí alebo informácií, ktoré ste poskytli v súvislosti s týmito Prieskumami, alebo počtu týchto štúdií, ktorých ste sa zúčastnili, dokonca aj existencie a predmetu Prieskumov, sa považujú za dôverné informácie patriace spoločnosti Kantar Health a Zadávateľa. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať prísnu dôvernosť a nezverejníte žiadnym iným stranám žiadne dôverné informácie zistené alebo získané v súvislosti s akýmkoľvek prieskumom, projektom, dotazníkom alebo iným prieskumom trhu, klinickým výskumom a neintervenčnou výskumnou činnosťou súvisiacou s Webovou stránkou, spoločnosťou Kantar Health a/alebo ktorýmkoľvek Zadávateľom
 2. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že akékoľvek dôverné informácie, ktoré Vám boliposkytnuté alebo ktoré ste zistili v súvislosti s akýmkoľvek predplatným, prieskumom, projektom, dotazníkom a/alebo akoukoľvek inou výskumnou činnosťou, zostanú jediným a výlučným vlastníctvom vlastníka tejto informácie a Vám nebude udelené a nebudete mať žiadne právo, nárok a/alebo záujem o a/alebo v súvislosti s dôvernými informáciami a takéto právo, nárok alebo záujem sa nesmie odvodzovať alebo naznačovať.
 3. Čokoľvek, čomu ste počas Vašej aktivity na Webovej stránke vystavený(-á), vrátane , ale nie výlučne, „vzhľadu a dojmu“ z Webovej stránky, by sa malo považovať za dôverné, bez ohľadu na toči je to tak špecifikované, alebo nie. „Vzhľad a dojem“ sa vzťahujú na dizajn, logá, bannery, navigačné panely a nástroje, grafiku, písmo, rozloženie stránky, umiestňovanie objektov a ďalšie funkcie, ktoré sa bežne považujú za súčasť „vzhľadu a dojmu“ internetovej stránky.

VII.  Ochrana osobných údajov, e-mailové reklamy

 1. Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Kantar Health mimoriadne dôležitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Kantar Health.
 2. S cieľom pomôcť Zadávateľom pri navrhovaní ich Prieskumov, alebo pri výbere Členov pre účasť, môže spoločnosť Kantar Health zverejniť týmto Zadávateľom určité údaje poskytnuté jednotlivými Členmi. Profilové údaje zahŕňajú, ale nie výlučne, položky ako sú pohlavie, vek, titul, zdravotnícke vzdelaniea, oblasť špecializácie, rok vydania osvedčenia, dĺžka praxe a PSČ, roky v a postup praxe . Tento zoznam je ilustratívny (nie je vyčerpávajúci), a aktuálne prvky zahrnuté do profilových údajov sa môžu v priebehu času meniť. Spoločnosť Kantar Health však bez Vášho súhlasu nezverejní žiadnej tretej strane osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), ktoré nám poskytnete. Viac informácií o používaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Kantar Health nájdete v časti Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Kantar Health.

VIII.  Duševné vlastníctvo

 1. Všetky stránky a obsah spoločnosti Kantar Health, Zadávateľov a príslušných poskytovateľov licencií, obchodných partnerov a/alebo zástupcov, uvedených sa na Webovej stránke alebo v rámci Webovej stránky, v predplatiteľskej časti a súvisiacich Prieskumoch, vrátane textu, grafiky, zvuku, videí, fotografií, prieskumov, log a/alebo akýchkoľvek iných materiálov, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Kantar Health, Zadávateľov a/alebo príslušných poskytovateľov licencií, obchodných partnerov a pridružených spoločností, vrátane všetkých obchodných značiek, značiek služieb, autorských práv, patentov a obchodných tajomstiev v nich obsiahnutých.
 2. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Kantar Health nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, publikovať, zobrazovať, načítavať, posielať, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom obsah, materiály a informácie sprístupnené na Webovej stránke.
 3. Súhlasíte s tým, že nebudete preberať, opätovne konfigurovať alebo používať technológiu alebo softvér spoločnosti Kantar Health ináč ako s cieľom získať prístup k obsahu určenému pre vVs a/alebo pre Vašu účasť na Prieskumoch. Súhlasíte tiež s tým, že v priebehu Vášho prístupu alebo účasti nebudete preberať, tlačiť kópie alebo reprodukovať žiadnu obrazovku alebo informácie, ktoré Vám boli zobrazené, pokiaľ ste o to výslovne nepožiadali v rámci vVšej účasti v konkrétnom projekte.
 4. Spoločnosť Kantar Health sa bude snažiť všetkými dostupnými a/alebo zákonnými prostriedkami o nápravu, obmedzenie, zákaz a potrestanie akéhokoľvek porušenia predchádzajúcich pravidiel a to.

IX. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, ochránite a nepoškodíte spoločnosť Kantar Health, jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a/alebo zástupcov pred a voči akýmkoľvek nárokom, požiadavkám, záväzkom, škodám, stratám a nákladom a/alebo výdavkom tretích strán vrátane, ale nie výlučne, právnych poplatkov a súdnych trov vyplývajúcich, vzniknutých alebo súvisiacich s priamym alebo nepriamym nedodržiavaním alebo iným porušením Podmienok a/alebo platných právnych predpisov z Vašej strany.

X.  Obmedzenia zodpovednosti

 1. Spoločnosť Kantar Health nebude v žiadnom prípade zodpovedná za akúkoľvek nepriamu, náhodnú, mimoriadnu, následnú alebo represívnu stratu alebo škodu, alebo za stratu príjmu, stratu zisku a/alebo stratu dobrého mena, ktoré utrpel ktorýkoľvek Člen alebo Členovia Webovej stránky, alebo iní, spôsobom súvisiacim s jej používaním, , alebo v dôsledku plnenia či neplnenia týchto Podmienok zo strany spoločnosti Kantar Health, bez ohľadu na to, či bola alebo nebola možnosť takýchto škôd oznámená spoločnosti Kantar Health, alebo mohla byť odôvodnene predpokladaná spoločnosťou Kantar Health.

Spoločnosť Kantar Health nie je zodpovedná ani zaviazaná, a každý Člen sa týmto vzdáva akýchkoľvek nárokov, úkonov alebo nápravných opatrení za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné, alebo straty vyplývajúce z účasti na akomkoľvek Prieskume ponúkanom Členom, alebo v súvislosti so spoľahlivosťou alebo používaním informácií, produktov, služieb alebo tovaru uvedených na Webovej stránke, alebo poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky; s výnimkou prípadov, keď je zodpovednosť podmienená príslušnými zákonmi.

XI.  Zrieknutie sa práv

Táto Webová stránka, vrátane všetkého obsahu alebo služieb sprístupnených alebo prístupných prostredníctvom nej, je poskytovaná „tak, ako je“. Spoločnosť Kantar Health, v plnom rozsahu povolenom zákonom, neposkytuje žiadne informácie alebo záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa obsahu Webovej stránky. Ďalej spoločnosť Kantar Health odmieta akékoľvek vyjadrené alebo predpokladané záruky, vrátane, ale nie výlučne, neporušovania, predajnosti názvu alebo vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť Kantar Health nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v tejto Webovej lokalite alebo v nejakom materiáli alebo obsahu v nej obsiahnutom budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že Webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, budú opravené, alebo že Webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek.

XII. Komunikácia

Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý odošlete spoločnosti Kantar Health elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane údajov, otázok, pripomienok, odpovedí v paneli, návrhov a podobne, sa považujú a budú považované za nedôverné a nevlastnícke, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. S výnimkou rozsahu, na ktorý sa výslovne vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov, môže spoločnosť Kantar Health alebo jej pridružené spoločnosti používať čokoľvek, čo prenášate alebo odosielate, na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, zverejňovania, prenosu, uverejňovania, vysielania a posielania. Okrem toho spoločnosť Kantar Health môže voľne a bez kompenzácie využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú pošlete na Webovú stránku a za akýmkoľvek účelom, vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov a služieb pomocou týchto informácií.

XIII.  Zrušenie

Bez obmedzenia akýchkoľvek iných nápravných opatrení, ktoré má spoločnosť Kantar Health k dispozícii, spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia, pozastaviť, zrušiť alebo ukončiť prístup a/alebo účet v prípade ak daný Člen nedodržiava, alebo inak porušuje tieto Podmienky.

XIV.  Zmeny v Podmienkach

Všetky informácie uverejnené na Webovej stránke sa môžu zmeniť bez upozornenia. Okrem toho tieto Podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Kantar Health vykoná takéto zmeny tak, že ich zverejní na Webovej stránke. Mali by ste pravidelne kontrolovať informácie na Webovej stránke. Váš pokračujúci prístup na Webovú stránku, po takýchto zmenách, potvrdzuje že ste akceptovali tieto zmeny.

XV.  Právna príslušnosť a adresa pre doručovanie

Vaše používanie Webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania Webovej stránky podlieha zákonom Anglicka a Walesu a nevýlučnej jurisdikcii anglických súdov.

XVI.  Všeobecné

Nadpisy slúžia len na referenčné účely a v žiadnom prípade nedefinujú, neobmedzujú, nevyjadrujú ani nepopisujú rozsah príslušnej časti. Naša nečinnosť voči nedodržiavaniu Podmienok z Vašej strany, alebo zo strany iných, nás nezbavuje nášho práva konať s ohľadom na následné alebo podobné nedodržiavanie Podmienok. Tento dokument uvádza celé znenie dohody medzi spoločnosťou Kantar Health a Vami, pokiaľ ide o predmet obsiahnutý v tomto dokumente.

Spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zlepšiť, upraviť, pozmeniť, pozastaviť alebo natrvalo zrušiť všetky alebo niektoré časti Webovej stránky a obmedziť, alebo zakázať prístup k nej.

XVII.  Doložka o oddeliteľnosti

V prípade, ak jedno alebo viaceré ustanovenia Podmienok budú uznané za úplne alebo čiastočne neplatné, tieto budú považované za oddelené od Podmienok a zostávajúce ustanovenia ostanúv plnej platnosti a účinnosti. Akékoľvek ustanovenie, ktoré je neplatné, sa nahradí ustanovením, ktoré čo možno najpodobnejšie a najlepšie zodpovedá zamýšľanému účelu neplatného ustanovenia.

XVIII.  Otázky

V prípade otázok týkajúcich sa zmluvných podmienok, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@kantarhealth.com alebo poštou na adrese Apollo BC II, blok E, Prievozská 4D 814 94 Bratislava, Slovensko.