Podmínky společnosti Kantar Health

Vítejte na webových stránkách společnosti Kantar Health www.kantarhealth.com. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky, souhlasíte s dodržováním a zavazujete se k následujícím podmínkám používání („podmínky“), které společně se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health řídí vztah mezi Vámi a společností Kantar Health, v souvislosti nebo ve spojení s touto webovou stránkou nebo Vaším použitím této webové stránky. Vaše použití této webové stránky, a jakékoli spory vzniklé z takového užití, podléhá zákonům Anglie a Walesu a nevýlučné jurisdikci anglických soudů.

 

Pojmy „Kantar Health“ nebo „nás“ nebo „my“ nebo „naše“ odkazují na společnost Kantar Health, vlastníka této webové stránky, která má sídlo na adrese 11 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10010. Pojem „Vy“ odkazuje na uživatele nebo osobu prohlížející tuto webovou stránku nebo na jakéhokoli člena, který je u společnosti Kantar Health registrován nebo zapsán jako člen.

 

Následují platné podmínky:

 I.  Služby společnosti Kantar Health

 1. Společnost Kantar Health nabízí jednotlivcům možnost přístupu na tuto webovou stránku zdarma, některý obsah je pouze na základě zpoplatněného předplatného.
 2. Společnost Kantar Health nabízí registrovaným nebo pozvaným jednotlivcům („člen“) možnost přístupu k důvěrným interním údajům společnosti, a možnost účasti v různých výzkumných průzkumech trhu („průzkumy“), klinických výzkumech a neintervenčních výzkumech, týkajících se zdravotních projektů. Klienti nás pověřují sběrem výzkumných dat jejich jménem (oba budou dále označováni jako „pověřenec“).

II.  Povinnosti člena

 1. Členskou registrací každý člen souhlasí s tím, že neuvede nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, a zejména souhlasí s tím, že se nezaregistruje pod falešnou identitou. Pokud uvedete údaje, které budou nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální či neúplné, bude mít společnost Kantar Health právo ukončit Vaše členství, a bude moci odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup či použití této webové stránky, včetně okamžitého propadnutí případných nashromážděných odměn či cen.
 2. Pro přístup k členské části této webové stránky, budete muset nastavit uživatelské jméno a heslo. Jste zodpovědní za důvěrnost a zabezpečení Vašeho uživatelského jména a hesla. Souhlasíte, že budete společnost Kantar Health okamžitě informovat v případě jakéhokoli neautorizovaného použití Vašeho uživatelského jména nebo hesla.
 3. Členskou registrací na těchto webových stránkách souhlasíte s tím, že společnost Kantar Health může ověřit Vaše registrační údaje odbornou nebo podobnou akreditovanou agenturou nebo vyšetřovací službou.  Společnost Kantar Health použije výsledky takového ověření pouze pro účely upřesnění a zkompletování Vámi uvedených údajů.  Uvedené výsledky nevyzradíme žádné třetí straně, pokud k tomu nebudou zákonné důvody, nebo pokud nebudeme mít důvod věřit, že je člen zapojen do podvodu v souvislosti s jeho/její registrací v panelu.  Pokud zjistíme, že byl člen během účasti na průzkumech zapojen do podvodu, vyhrazujeme si právo oznámit daný podvod příslušným právním orgánům.
 4. Registrací za člena, každý člen potvrzuje, že neporušuje žádné pracovní předpisy svého zaměstnavatele.
 5. Souhlasíte s následovným: 
 • Nepodporovat ani nedovolit jiným neregistrovaným jedincům, aby se účastnili průzkumu či průzkumů pomocí Vašeho přístupu.  Pokud tak učiníte, bude to považováno za falšování, a společnost Kantar Health bude mít právo ukončit Vaše členství, a bude moci odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup či použití této webové stránky, včetně okamžitého propadnutí případných nashromážděných odměn či cen.
 • Nepoužívat stroje, algoritmy nebo jiné automatické funkce k vytváření obsahu nebo přístupů na webové stránky.
 • Nevytvářet přístupy na webové stránky, na nichž je osoba nebo skupina lidí žádána o čtení materiálů (řetězové dopisy, e-maily, atd.), jejichž hlavním účelem je vytváření zisku.
 • Nepoužívat a nepřistupovat na tuto webovou stránku pro komerční účely.
 • Nečinit žádné kroky k manipulování výsledků jakéhokoli panelu, průzkumu nebo výzkumu nebo ve spojení s touto webovou stránkou.
 • Nečinit žádné kroky, které by narušovaly tuto webovou stránku nebo její použití anebo přístup k této webové stránce jiným členem.
 • Nevkládat části této webové stránky na jinou webovou stránku; neměnit vzhled této webové stránky; a nevytvářet odkazy z jiných webových stránek na jakoukoli část této webové stránky, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Kantar Health.

III.  Odpovědnost za obsah

 1. Společnost Kantar Health se výslovně zříká veškerých záruk a odpovědnosti za obsah nebo další materiály umístěné na tuto webovou stránku jakýmkoli členem (členy). Berete na vědomí a souhlasíte, že výhradně ručíte a zodpovídáte za jakýkoli obsah nebo další Vámi umístěné, zveřejněné, zadané, odeslané, nahrané anebo zpřístupněné materiály nebo informace.
 2. Informace obsažené na této webové stránce jsou určeny pouze pro účely obecného informování. Společnost Kantar Health vynaložila veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace na této webové stránce budou v době jejich zařazení přesné; nicméně se mohou vyskytnout nepřesnosti nebo občasné chyby, za něž se společnost Kantar Health omlouvá.
 3. Uznáváte a souhlasíte, že máte přísně zakázáno odesílat nebo přenášet jakýkoli ohrožující, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, skandální nebo pobuřující obsah, materiály nebo informace nebo další obsah, materiály nebo informace, které mohou porušovat platné zákony.
 4. Uznáváte a souhlasíte, že výhradně ručíte a zodpovídáte za správnost jakéhokoli obsahu, Vámi vyvěšených, zveřejněných, zadaných, odeslaných, nahraných anebo zpřístupněných materiálů anebo informací. Zveřejnění záznamů zapsaných členy neznamená, že společnost Kantar Health podporuje jakýkoli názor či sdělení, a neznamená ručení anebo odpovědnost za Vámi zveřejněné, zadané, odeslané, nahrané anebo zpřístupněné názory nebo sdělení.
 5. Tímto zprošťujete, uvolňujete a vylučujete společnost Kantar Health z jakýchkoli nároků, škod, požadavků, závazků, ztrát anebo nákladů a výdajů, včetně a bez omezení, přiměřených nákladů na právního zástupce a soudní náklady, které vzniknou v důsledku, v souvislosti anebo ve spojení s obsahem, materiálem anebo informacemi, které jste vyvěsili, zveřejnili, zadali, odeslali, nahráli anebo veřejně zpřístupnili. V případě těchto nároků souhlasíte se závazky, ztrátami, odškodným, rozsudky, náklady anebo výdaji, včetně a bez omezení přiměřené odměny na právní zastoupení anebo soudní náklady, vzniklé společnosti Kantar Health při obhajobě proti těmto nárokům.
 6. Čas od času může tato webová stránka také zahrnout či obsáhnout (i) odkazy na jiné webové stránky, které jsou udržované anebo provozované třetími stranami, anebo (ii) informace o produktech nebo službách nabízených třetími stranami. Společnost Kantar Health se tímto zříká veškerých záruk anebo odpovědností za obsah nebo za produkty a služby uvedené na odkazované webové stránce (stránkách) v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.
 7. Společnost Kantar Health si vyhrazuje absolutní právo změnit nebo vymazat jakýkoli obsahový materiál anebo informace vyvěšené, zveřejněné, zadané, odeslané, nahrané anebo veřejně zpřístupněné jakýmkoli členem na této webové stránce.

IV.   Účast v průzkumech

 1. Členům, kteří se zapsali k účasti v průzkumech, mohou být e-mailem zaslány pozvánky k průzkumům.
 2. Vaše účast na průzkumu (průzkumech) je zcela dobrovolná.
 3. Berete na vědomí a souhlasíte, že nemáte legální právo být společností Kantar Health pozván/a k účasti na průzkumech. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že nepozvání společností Kantar Health k účasti na průzkumu či průzkumech nezadá příčinu právních kroků proti společnosti Kantar Health.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte, že nemáte legální právo být společností Kantar Health pozván/a k účasti na průzkumech. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že nepozvání společností Kantar Health k účasti na průzkumu či průzkumech nezadá příčinu právních kroků proti společnosti Kantar Health.
  1. Podle místních předpisů mají členové povinnost ohlašovat všechny nežádoucí příhody místním orgánům ve své zemi. Všechny nežádoucí příhody uvedené členem („ohlašovatel“) v průzkumu, budou ohlášeny společností Kantar Health pověřenci daného průzkumu. V takových případech se společnost Kantar Health může obrátit na ohlašovatele, aby získala souhlas pro uvolnění osobních identifikovatelných údajů ohlašovatele pověřenci pro daný průzkum, za účelem následné komunikace týkající se uvedené nežádoucí příhody (příhod). Ohlašovatelé si ponechávají právo takový souhlas odmítnout; nicméně společnost Kantar Health bude nadále nucena ohlásit nežádoucí příhodu(y) pověřenci pro daný průzkum bez uvedení identity ohlašovatele.
 5. Zrušení účasti je možné kdykoli. Kromě toho, zrušení proběhne automaticky při ukončení Vašeho členství.
 6. Z další komunikace nebo účasti můžete kdykoli odstoupit dodržením postupů pro odhlášení, které jsou popsány v jakékoli zprávě anebo na této webové stránce tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím strany, od níž jste obdržel/a pozvání nebo prostřednictvím adresy http://www.kantarhealth.com/contact.
 7. Pokud nedodržíte uvedené postupy, může dojít k opoždění odstranění Vašich osobních údajů. Váš požadavek zpracujeme ihned; nicméně mezi dobou, kdy obdržíme Váš požadavek a dobou, kdy jsme schopni odstranit Vaše osobní údaje ze všech plánovaných komunikací a seznamů, může být prodleva. Před úplným zpracováním požadavku tak můžete dostávat e-maily i poté, co požádáte o vyřazení z našich seznamů; nicméně vynaložíme veškeré úsilí, abychom jednali ihned.

V.  Odměna nebo náhrada za účast v průzkumech

 1. V souvislosti s nabídkami účasti v průzkumech nebo dalších činnostech průzkumu trhu vedených společností Kantar Health, může společnost Kantar Health daným účastníkům nabídnout symbolickou motivační odměnu nebo honorář („odměna“). Ve spojení s nabídkami účasti v klinickém výzkumu a v neklinických výzkumných činnostech učiněných společností Kantar Health, může společnost Kantar Health nabídnout „náhradu“ za čas a úsilí, které jste této účasti věnovali. Všechny odměny nebo náhrady jsou nabídnuty na základě výhradního rozhodnutí společnosti Kantar Health, a společnost Kantar Health si tímto vyhrazuje právo ukončit svůj motivační program; ukončit, upravit nebo změnit podmínky spojené s jejím motivačním programem; anebo upravit, změnit či odstranit odměnu či náhradu, která je aktuálně dostupná nebo je nabízena, a na toto Vás upozornit, nebo ne. Navíc k podmínkám stanoveným v této části, nabídka odměny nebo náhrady podléhá dalším podmínkám, které jsou obsaženy v platných pozvánkách k průzkumům.
 2. Všechny odměny nebo náhrady, které Vám budou nabídnuty, jsou nabízeny pod podmínkou, že budete přísně dodržovat podmínky, včetně a bez omezení požadavku, abyste úplně a pravdivě vyplnili průzkum nebo průzkumy. Typ a částka odměny nebo náhrady bude specifikována v e-mailu s pozvánkou k průzkumu. Možnost splacení odměny nebo náhrady, které mohou být kdykoli společností Kantar Health upraveny dle jejího výhradního uvážení, Vám budou představeny v části odměny nebo náhrady této webové stránky.
 3. Průzkumy mohou obsahovat filtrovací otázky, které stanoví, zda účastník patří k cílové skupině daného projektu. Průzkum bude automaticky ukončen, pokud bude po zodpovězení filtrovacích otázek, stanoveno, že účastník nepatří k požadované nebo specifické cílové skupině. Stejně tak může být průzkum ukončen, pokud je dosažena kvóta pro určitou cílovou skupinu. V každém z těchto scénářů, bude mít účastník právo na odměnu či náhradu v případě, že příslušná pozvánka k průzkumu konkrétně uvede, že bude účastníkům, kteří vyplní pouze filtrovací otázky, poskytnuta odměna či náhrada.
 4. Aby měl člen právo na odměnu či náhradu, musí vyplnit 100 % průzkumu.
 5. Podle platných zákonů Vaší země pobytu, státní příslušnosti anebo občanství, můžete mít povinnost zaplatit daně z odměny či náhrady, kterou dostanete ve spojení s vyplněním průzkumu. Berete na vědomí a souhlasíte, že (i) společnost Kantar Health neodečte žádné peníze či daně na základě Vám splatné odměny či náhrady (vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon), a (ii) že Vy výhradně a výlučně ručíte a zodpovídáte za platby všech platných daní a za dodržení všech platných daňových zákonů.

VI.  Zachování mlčenlivosti

 1. Berete na vědomí a souhlasíte, že jako člen můžete být vystaven/a důvěrným a interním informacím o společnosti Kantar Health anebo o pověřencích. Všechny informace, které Vám budou k dispozici během Vašeho členství buď prostřednictvím předplatného, nebo bez něj, které souvisejí nebo vyplývají z Vaší účasti v jakémkoli určitém průzkumu či průzkumech, včetně mimo jiného odpovědí nebo informací, které uvedete na základě těchto průzkumů, množství studií, kterých se zúčastníte, a dokonce i z existence a předmětu průzkumů, jsou považovány za důvěrné interní informace náležící společnosti Kantar Health a jejím pověřencům. Souhlasíte, že uchováte v přísné důvěře a nevyzradíte žádné třetí straně žádnou důvěrnou anebo interní informaci společnosti, kterou objevíte nebo se dozvíte ve spojení s jakýmkoli průzkumem, projektem, dotazníkem nebo jiným výzkumem trhu, klinickým výzkumem a neintervenční výzkumnou činností související s touto webovou stránkou, společností Kantar Health anebo jakýmkoli pověřencem.
 2. Berete na vědomí a souhlasíte, že jakákoli důvěrná anebo interní informace společnosti, která Vám bude odhalena, nebo kterou se dozvíte ve spojení s jakýmkoli předplatným, průzkumem, projektem, dotazníkem anebo jinou výzkumnou činností, zůstane výhradním a výlučným vlastnictvím vlastníka dané informace, a nebude Vám uděleno ani nezískáte právo, titul anebo podíl k žádné důvěrné anebo interní informaci společnosti, a žádné takové právo, titul či podíl nebude vyvozen nebo předpokládán.
 3. Čemukoli budete během Vašich činností na webové stránce vystaveni, včetně mimo jiného „vzhledu a funkce“ webové stránky, bude považováno za soukromé, ať již to tak bude označeno, nebo ne. „Vzhled a funkce“ odkazuje na design, loga, bannery, navigační lišty a nástroje, grafiku, druh písma, uspořádání stránky, umístění objektů a další vlastnosti běžně považované za součást „vzhledu a funkce“ internetové stránky.

VII.  Soukromí, reklamní e-maily

    Soukromí osobních údajů je pro společnost Kantar Health maximálně důležité. Pro další informace se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health.

Abychom pomohli svým pověřencům při navrhování jejich průzkumů nebo při výběrů členů, kteří se jich zúčastní, může společnost Kantar Health těmto pověřencům vyzradit určité profilové údaje poskytnuté každým z členů. Profilové údaje zahrnují mimo jiného položky, jako je pohlaví, věk, titul, lékařská fakulta, oblast specializace, doba od certifikace ve výboru, velikost ordinace a poštovní směrovací číslo, počet let praxe a vybavení ordinace. Tento seznam je ilustrativní, není vyčerpávající, a skutečné prvky zahrnuté v profilových datech se mohou v průběhu doby měnit. Nicméně společnost Kantar Health nevyzradí žádné třetí straně bez Vašeho souhlasu osobní identifikovatelné informace (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu), kterou nám poskytnete. Na další informace o použití Vašich osobních údajů společností Kantar Health, se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health.

VIII.  Duševní vlastnictví

 1. Všechny stránky a obsah uvedený na této webové stránce společnosti Kantar Health, pověřenců a jejich příslušných poskytovatelů licence, obchodních partnerů anebo zástupců, , v předplacených částech a souvisejících průzkumech, včetně a bez omezení textu, grafiky, audia, videa, fotografií, průzkumů, loga anebo dalších materiálů, jsou duševním vlastnictvím, nebo jsou autorizovány pro použití společností Kantar Health, pověřenců anebo jejich příslušných poskytovatelů licence, obchodních partnerů a dceřiných společností, včetně všech ochranných známek, ochranných značek pro služby, copyrightu, patentů a obchodních tajemství v nich obsažených.
 2. Nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, znovu publikovat, zobrazovat, nahrávat, posílat, přenášet či distribuovat obsah, materiály a informace, které Vám budou zpřístupněny na této webové stránce, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Kantar Health.
 3. Souhlasíte, že nebudete stahovat, rekonfigurovat nebo používat technologii či software společnosti Kantar Health nijak jinak, než k přístupu k Vám vyhrazenému obsahu anebo účasti v průzkumech. Také souhlasíte, že nebude stahovat, tisknout kopie nebo reprodukovat žádnou obrazovku nebo Vám zobrazené informace během Vaše přístupu či účasti, pokud nebudete konkrétně vyzván/a, abyste tak učinil/a v rámci Vaší účasti v určité studii
 4. Společnost Kantar Health uplatní veškeré opravné prostředky dostupné ze zákona anebo v obyčejovém právu, aby napravila, zakázala, omezila a potlačila jakékoli porušení výše uvedeného.

IX. Odškodnění

Souhlasíte, že nahradíte, ochráníte a odškodníte společnost Kantar Health, její ředitele, funkcionáře, zaměstnance anebo zástupce, za veškeré nároky, požadavky, závazky, škody, ztráty a náklady anebo výdaje třetích stran, včetně a bez omezení přiměřených právních poplatků a soudních výdajů, které vzniknou, vyplynou, budou souviset nebo budou ve spojení, ať již přímo či nepřímo, s Vaším porušením nebo jiným přestoupením podmínek anebo platného zákona.

X.  Omezení odpovědnosti

 1. Společnost Kantar Health nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo trestné škody nebo ztráty nebo za ztrátu příjmu, ztrátu zisku anebo ztrátu dobrého jména, kterou utrpí jakýkoli člen nebo členové této webové stránky, nebo ostatní, na základě nebo ve spojení s použitím této webové stránky, nebo jako výsledek jednání nebo nejednání společnosti Kantar Health podle těchto podmínek, bez ohledu na to, zda byla společnosti Kantar Health odhalena možnost takových škod, nebo ne, nebo mohly být přiměřeně společností Kantar Health předvídány.
 2. Společnost Kantar Health není ani odpovědná ani neručí, a každý člen se tímto zříká jakéhokoli nároku, kroku nebo náhrady za jakoukoli škodu, přímou či nepřímou, náhodnou, zvláštní nebo následnou, nebo ztrátu, které jsou výsledkem účasti v průzkumu nabídnutého členům, nebo spolehnutí se na informace, produkty, služby nebo zboží anebo použití informací, produktů, služeb nebo zboží uvedeného nebo poskytnutého prostřednictvím této webové stránky; vyjma případů, kdy je odpovědnost ustanovena platnými zákony.

XI.  Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka, včetně veškerého obsahu nebo služeb dostupných nebo zpřístupněných prostřednictvím této webové stránky, jsou poskytnuty tak „jak jsou“. V plném rozsahu přípustného zákony, společnost Kantar Health neprohlašuje ani neručí naprosto žádným způsobem za obsah této webové stránky. Dále se společnost Kantar Health tímto zříká výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně a bez omezení, za nezasahování, obchodovatelnost oprávnění nebo způsobilost k určitému účelu. Společnost Kantar Health neručí, že funkce obsažené na této webové stránce nebo jakýkoli zde obsažený materiál nebo obsah, bude neporušený nebo bez chyb, že vady budou opraveny nebo že tato webová stránka, nebo server, na kterém je přístupná, budou opraveny, nebo že tato webová stránka či server, na kterém je přístupná nebudou zavirované nebo nebudou obsahovat jiné škodlivé součásti.

XII. Komunikace

S jakoukoli komunikací nebo materiály, které přenesete společnosti Kantar Health elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoli údajů, dotazů, komentářů, panelových odpovědí, návrhů nebo podobně, je a bude nakládáno jako s nedůvěrnými a nesoukromými, pokud nebude konkrétně vyznačeno jinak. Vyjma rozsahu výslovně pokrytého našimi zásadami ochrany osobních údajů, cokoli, co přenesete, nebo pošlete, může být použito společností Kantar Health nebo jejími dceřinými společnostmi pro jakýkoli účel, včetně a bez omezení reprodukce, vyzrazení, přenosu, zveřejnění, vysílání a odesílání. Navíc může společnost Kantar Health volně použít jakékoli myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v jakékoli komunikaci, kterou odešlete na tuto webovou stránku, a to bez náhrady a pro naprosto jakýkoli účel, včetně mimo jiného vývoje, výroby a marketingu produktů a služeb používajících tyto informace.

XIII.  Zrušení

Bez omezení dalších opravných prostředků dostupných společnosti Kantar Health, může společnost Kantar Health bez předchozího upozornění pozastavit, zrušit nebo ukončit přístup člena anebo jeho účet v případě, že člen poruší nebo jinak překročí tyto podmínky.

XIV.  Změna všeobecných podmínek

Všechny informace odeslané na tuto webovou stránku podléhají změnám bez upozornění. Navíc je možné tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Společnost Kantar Health provede takové změny jejich odesláním na tuto webovou stránku. Pravidelně se dívejte na tuto webovou stránku, abyste změny kontrolovali. Váš pokračující přístup na tyto webové stránky po uvedených změnách projevuje Vaše nezvratné přijetí těchto změn.

XV.  Právní jurisdikce a místo pro podání

Vaše použití této webové stránky, a jakékoli spory vzniklé z užití této webové stránky, podléhají zákonům České Republiky a nevýhradní jurisdikcičeských soudů.

XVI.  Obecné 

Záhlaví jsou pouze pro účely odkazování a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nevytváří a nepopisují rozsah dané části. Naše nejednání s ohledem na Vaše porušení nebo porušení ostatních neznamená zřeknutí se práv jednat s ohledem na následná nebo podobná porušení. Tento dokument stanoví celkové názory a dohodu společnosti Kantar Health a Vás s ohledem na zde obsažený předmět.

Společnost Kantar Health si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění vylepšit, upravit, změnit, pozastavit nebo permanentně nepokračovat s celou touto webovou stránkou, nebo kteroukoli její částí, a omezit a zakázat přístup k ní.

XVII.  Doložka oddělitelnosti

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bude považováno celé, nebo částečně za neplatné, bude považováno za oddělené od těchto podmínek, a zbývající ustanovení zůstanou plně platná a účinná. Jakékoli ujednání, které je neplatné, bude nahrazeno ujednáním, které bude, co nejvíce to bude možné, podobné neplatnému ujednání, a bude nejlépe splňovat zamýšlený účel neplatného ujednání.

XVIII.  Dotaz

Pokud máte dotazy týkající se těchto podmínek, obraťte se na nás, prosím, e-mailem na info@kantarhealth.com nebo na poštovní adresu na Kantar Health s. r. o., Křemencova 10, 110 00 Praha 1.