Polityka prywatności firmy Kantar, Health Division

Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2018 roku, wersja 6.

 

 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka prywatności jest zapewniana przez firmę Kantar, Health Divsion. Poszczególne osoby prawne, które działają w charakterze administratora danych osobowych użytkownika i są zdefiniowane jako „Kantar, Health Division”, „my” lub „nas” dla celów niniejszej Polityki prywatności są następujące:

  Kantar Health LLC, Kantar UK Ltd, Kantar Health SAS, Kantar Health GmbH,  TNS Investigación de Mercados y Opinión, S.L., Kantar Health Srl, Kantar Health Do Brasil Pesquisa E Consultoria Em Saúde Ltda. Assistência Médica Ltda., TNS India Pvt Ltd, Kantar Korea Ltd., TNS China Co., Ltd. Shanghai Branch, Kantar Singapore Pte. Ltd., Kantar Taiwan, trading as Kantar Health or Evidencias.

  Niniejsza polityka określa podstawy, na jakich wszelkie dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika lub które użytkownik nam udostępnia na stronie www.kantarhealth.com („nasza strona internetowa”) lub w ramach naszych badań, będą przez nas przetwarzane. Udział w naszych ankietach i badaniach jest całkowicie dobrowolny. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.

  Dla celów niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania żywej osoby.

 2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych zgodnie z prawem

  Firma Kantar, Health Division gromadzi informacje na kilka sposobów z różnych części naszej strony, naszej aplikacji mobilnej i innych działań, takich jak media społecznościowe, aplikacje oraz badania przeprowadzane online, osobiście lub telefonicznie.

  Główne cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, są następujące:

  • Kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie badań za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień za pośrednictwem telefonów komórkowych, wiadomości SMS lub wszelkich innych proponowanych opcji komunikacji.
  • Informowanie za pomocą komunikacji o aktualizacjach naszych usług, nowych funkcjach i szczegółach, które są istotne dla użytkownika
  • Wybór użytkownika do przyszłych badań
  • Udzielanie pomocy po skontaktowaniu się z naszym zespołem pomocy technicznej
  • Umożliwienie nagradzania użytkownika obiecanymi zachętami
  • Ochrona Kantar, Health Division przed oszukańczym działaniem
  • Zapobieganie wielokrotnemu zapisywaniu się na badania przez te same osoby (zgodnie z naszym Regulaminem).
  • Aktualizacja, wzbogacenie i oczyszczenie naszej bazy danych w celu poprawy wykorzystania danych, co pozwoli nam lepiej wybrać użytkownika na potrzeby badań i otrzymywać informacje

  Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika. Jesteśmy również zobowiązani przez prawo do wyjaśnienia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika. Te podstawy prawne zostały wymienione poniżej i mogą być różne dla każdego przypadku zastosowania:

  • posiadamy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych
  • musimy wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu zawarcia z nim umowy
  • musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego
  • musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony jego żywotnych interesów lub interesów innych osób
  • przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub
  • wykorzystanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów naszych klientów, w którym to przypadku wyjaśnimy, jakie są te interesy).

  Nigdy nie wprowadzamy w błąd w zakresie tego, co robimy. Jeśli użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, która go zaniepokoi, a rzekomo pochodzącą od nas, prosimy dać nam o tym znać, jak pokazano w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

  Przypadek

  Cel

  Zgromadzone/przetworzone dane

  Badania marketingowe

  Zrozumienie poglądów na temat niektórych produktów i usług lub zrozumienie zachowania w różnych sytuacjach

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, głos, obraz, opinia

  Badania naukowe na rzecz pracowników akademickich, organizacji zdrowia publicznego lub instytutów badawczych

  W tym między innymi badania kliniczne, badania nad ekonomiką zdrowia i wynikami (HEOR), badania nieinterwencyjne (NIS), badania rzeczywiste (RWR), badania obserwacyjne, badania epidemiologiczne

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, dane zdrowotne, np. choroba, stan zdrowia, diagnoza, schemat leczenia, niezaspokojone potrzeby

  Badania naukowe na rzecz przedsiębiorstw komercyjnych i charytatywnych organizacji badawczych

  W tym między innymi badania kliniczne, badania nad ekonomiką zdrowia i wynikami (HEOR), badania nieinterwencyjne (NIS), badania rzeczywiste (RWR), badania obserwacyjne, badania epidemiologiczne

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, dane zdrowotne, np. choroba, stan zdrowia, diagnoza, schemat leczenia, niezaspokojone potrzeby

  Monitorowanie bezpieczeństwa (zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii)

  Zgłaszanie właściwym organom zdarzeń niepożądanych w trakcie naszych badań

  Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, choroba, leczenie, produkt zażyty i zdarzenia niepożądane

  Publiczne ujawnianie informacji

  Jeżeli przekazanie lub ujawnienie danych jest wymagane zgodnie z nakazem sądowym lub innym nakazem lub poleceniem, lub zgodnie z podobnymi i innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, przekażemy takie dane odpowiednim organom.

  Identyfikator, imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, otrzymana zachęta.

  Ochrona przed oszustwami

  Ochrona naszych interesów biznesowych przed oszukańczym działaniem lub zachowaniem niezgodnym z naszym Regulaminem

  Adres IP, specyfikacje przeglądarki, specyfikacje urządzeń, adresy pocztowe, adresy e-mail, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer ME)

  Unikalność uczestnictwa w badaniu

  Zapobieganie wielokrotnemu zapisywaniu się na badania przez te same osoby, zgodnie z naszym Regulaminem

  Adres IP, specyfikacje przeglądarki, specyfikacje urządzeń

  Śledzenie odpowiedzi powtarzających się respondentów (specjalne projekty badawcze)

  W toku uczestniczenia w naszych badaniach, zazwyczaj używamy tymczasowego identyfikatora, który sprawia, że odpowiedzi udzielone w ankiecie są anonimowe dla naszych klientów. Niektórzy z naszych klientów mają jednak specyficzne potrzeby badawcze, aby zrozumieć, jak opinia użytkownika ewoluowała przez pewien czas. W przypadku tego konkretnego typu projektów, które noszą miana projektów „śledzących”, będziemy używać trwałych identyfikatorów, co wyjaśnimy na początku każdego z tych badań. Odpowiedzi udzielone w badaniu będą traktowane jako dane osobowe i użytkownik będzie miał prawo dostępu do nich. Takie projekty będą zawierały informację na pierwszej stronie badania, dzięki czemu użytkownik będzie mógł je zidentyfikować i zdecydować, czy weźmie w nich udział.

  Trwały niepowtarzalny identyfikator projektu

  Dopasowywanie i wzbogacanie danych

  Wzbogacamy dane, które przechowujemy na temat użytkownika, kojarząc jego dane osobowe z danymi osób trzecich. Pomoże nam to poprawić profil panelu użytkownika i zapewnić, że wybierzemy dla niego odpowiednie badania.

  Wykorzystujemy usługi kojarzenia (tzn. osoby trzecie specjalizujące się w zarządzaniu danymi) w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkownika z publicznych i prywatnych źródeł danych (takich jak portale społecznościowe, sprzedawcy detaliczni i usługi subskrypcji treści, w których użytkownik posiada konto) lub w celu wykorzystania jego danych osobowych jako pomocy w opracowaniu dodatkowych lub nowych rodzajów anonimowych zbiorów danych (tzn. kompilujemy dane użytkownika zagregowane z danymi od innych konsumentów w celu stworzenia nowego segmentu stylu życia). Usługa kojarzenia (nasz partner) przechowuje dane osobowe, które udostępniamy przez krótki czas, wykorzystuje je do zebrania dodatkowych informacji, a następnie zwraca je do nas. Partnerzy są umownie zobowiązani do usunięcia danych, które im udostępniamy lub nie są upoważnieni do ich wykorzystania w inny sposób niż w tym konkretnym celu.

  Trwały niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login społecznościowy, plik cookie, identyfikator urządzenia mobilnego, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer ME)

  Badania nad reklamami personalizowanymi i zakupami multimedialnymi

  Używamy danych osobowych użytkowników, aby pomóc naszym klientom i sprzedawcom wzbogacić ich dane przy użyciu technik modelowania „look-alike”.

  Dzięki udziałowi użytkownika w naszych badaniach i jego danym profilowym możemy pomóc naszym klientom w udoskonaleniu ich reklam personalizowanych, a także w stworzeniu lepszych modeli reklamy online, poprzez modelowanie „look-alike” lub podobne metodologie badawcze. Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, które gromadzimy na jego temat, poprzez tworzenie profili, udział w ankietach badawczych lub dopasowywanie danych w celu dopasowania do osób trzecich i platform (naszych partnerów).

  Zawarliśmy zabezpieczenia umowne, aby zapewnić, że użytkownik nie będzie automatycznie typowany do celów komercyjnych w wyniku wykorzystania jego danych w celu stworzenia grupy odbiorców „look-alike” oraz że nasi partnerzy nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika do żadnych innych celów.

  Trwały niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login społecznościowy, plik cookie, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer ME)

  Ekspozycja na reklamy i pomiar

  Oprócz dopasowania opartego na plikach cookie (na które użytkownik może mieć wpływ i na które może wyrazić zgodę za pośrednictwem swojego konta panelowego), będziemy wykorzystywać dane osobowe, takie jak adres e-mail, w bezpośrednim procesie dopasowywania z osobami trzecimi (naszymi klientami i partnerami) w celu ustalenia, czy użytkownik jest użytkownikiem tej usługi (takiej jak portale społecznościowe, strony internetowe, aplikacje mobilne) do celów badań związanych z pomiarami reklam. Zidentyfikujemy, na jakie reklamy użytkownik mógł być wystawiony na tych stronach i platformach oraz zmierzymy, w jaki sposób postawy marki lub znajomość marki wpłynęły na sprzedaż. Osoby trzecie, z którymi współpracujemy, nie mogą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

  Trwały niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login społecznościowy, plik cookie, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer ME)

  Mapowanie wpływu opinii kluczowych

  Zrozumienie wzorców przepisywania leków i leczenia oraz wpływu na dany obszar choroby

  Adres e-mail, obsługa serwisów społecznościowych

  W toku naszych badań możemy poprosić użytkownika o szereg informacji, w tym na przykład o jego osobiste opinie i informacje demograficzne, takie jak jego wiek i skład gospodarstwa domowego, stan zdrowia, choroba, diagnoza i leczenie. W każdej chwili użytkownik może odmówić odpowiedzi na pytania lub wycofać się z udziału w badaniu.

  Wszyscy nasi partnerzy zewnętrzni są umownie zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji, które gromadzą i ujawniają nam lub które my gromadzimy i ujawniamy, a także do ochrony ich za pomocą standardów i praktyk bezpieczeństwa, które są równoważne z naszymi.

 3. Strony trzecie i transgraniczne przekazywanie danych:

  Użytkownik może mieć pewność, że będziemy chronić jego prywatność. Nie udostępnimy danych osobowych użytkownika nikomu bez jego zgody, chyba że służy to wyłącznie celom badawczym lub jest wymagane przez prawo. Obejmuje to imię i nazwisko oraz adres e-mail.

  Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika firmom z naszej grupy (Kantar) lub dostawcom w celu spełnienia wymogów przetwarzania danych, np. dopasowywania danych, udostępnienia zewnętrznym dostawcom usług, pomiaru skuteczności reklam online, interakcji z mediami społecznościowymi, publikacji naukowych, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Jeśli takie przekazywanie danych ma miejsce za granicę lub poza obszar EOG, wprowadzimy zabezpieczenia gwarantujące, że przekazywanie danych odbywa się w sposób zgodny z prawem i bezpieczny na podstawie prawa UE w zakresie ochrony danych osobowych.

  Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone, przechowywane, przekazywane lub przetwarzane przez spółki siostrzane z grupy WPP lub przez usługodawców zewnętrznych w celach związanych z badaniami naukowymi, takich jak przetwarzanie danych oraz realizacja zachęt zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. Są oni umownie zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji, które gromadzą i ujawniają nam lub które my gromadzimy i ujawniamy, a także do ochrony ich za pomocą standardów i praktyk bezpieczeństwa, które są równoważne z naszymi.

 4. Poufność, bezpieczeństwo i wymagania branżowe:

  Podejmujemy odpowiednie działania technologiczne i organizacyjne w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno w trakcie ich przesyłania, jak i w momencie ich otrzymania. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi normami handlowymi stosowanymi do ochrony danych osobowych.

  Wszyscy nasi pracownicy są umownie zobowiązani do przestrzegania naszych zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności.

  Przestrzegamy następujących norm i wymogów branżowych:

  • MRS (Market Research Society)
  • BHBIA (British Healthcare Business Intelligence Association)
  • EphMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association)
  • Insights Association
  • ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V.)
  • ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research
  • ENCePP® - European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance
  • AEDEMO (Asociación Española de estudios de Mercado, marketing y opinión)
  • AMSRS (The Australian Market & Social Research Society)
  • ANEIMO (Asociación de Empresas de Investigación de mercados y opinion)
  • ASOCS (Association Society of Opinion and Behavior in the Domain of Sante)
  • ASSIRM (Italian Market Research, Studys of opinion and social research)
  • KORA (Korea Research Association)
  • SYNTEC (chambre SYNdicale des sociéTés d'Études et de Conseils)
  • Intellus WorldwideAFCROs (l'association française des sociétés de recherche sous contrat)
  • AIMFA (Agrupación de investigación y marketing farmacéutico)
  • AMCP (Academy of Managed Care Pharmacy)
  • ISOQOL (International Society for Quality of Life Research)
  • ISPE (International Society for PharmacoEpidemiology)
  • ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)
  • KRPIA (Korean Research-based Pharmaceutical Industry Association)
  • Medicines Australia
  • ACIP (Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique)
  • AMIPS (Association des Médecins de l'Industrie et des Produits de Santé)
  • APMHealth Europe (Medical press agency)
  • ADESSAT (Association D'Etude et de Suivi de l'Aménagement du Temps de Travail)
 5. Ujawnianie plików cookie

  Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika przez stronę internetową, która nadaje numeryczny identyfikator użytkownika i przechowuje pewne informacje o jego nawykach przeglądania Internetu. Są one używane przez twórców stron internetowych, aby pomóc użytkownikom w efektywnej nawigacji na ich stronach internetowych i wykonywaniu pewnych funkcji. Strona wysyła informacje do przeglądarki, która tworzy plik tekstowy. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca na tę samą stronę internetową, przeglądarka pobiera i przesyła ten plik na serwer strony internetowej.

  Do badań behawioralnych używamy opcjonalnych plików cookie / aplikacji programowych, ale tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie pliki cookie / aplikacje.

  Podobnie jak w przypadku większości badań online, pewne informacje gromadzimy automatycznie i zapisujemy w plikach danych z badań. Informacje te mogą obejmować dane takie jak adresy IP, typ przeglądarki, dostawcy usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny oraz znacznik daty/godziny.

  Wykorzystujemy te automatycznie gromadzone informacje do analizowania trendów, takich jak korzystanie z przeglądarki, oraz do administrowania witryną, np. do optymalizacji procesu badania w zależności od typu przeglądarki. Możemy również użyć adresu IP użytkownika, aby sprawdzić, czy z tego adresu IP było wiele partycypacji w badaniu.

 6. Dokładność

  Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania dokładności, kompletności i istotności danych osobowych pozostających w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, a które są wykorzystywane na bieżąco, w oparciu o najnowsze informacje udostępnione nam przez użytkownika i/lub przez naszego klienta.

  Polegamy na użytkowniku w zakresie pomocy nam w utrzymaniu dokładności, kompletności i aktualności jego danych poprzez uczciwe odpowiadanie na nasze pytania, przy tym użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że administrator danych (którym możemy być my lub — częściej — nasz klient) będzie powiadamiany o wszelkich zmianach w danych osobowych użytkownika.

 7. Gromadzenie danych dotyczących dzieci:

  Kantar, Health Division uznaje potrzebę zapewnienia dalszej ochrony prywatności w odniesieniu do danych osobowych zbieranych od dzieci. Nigdy świadomie nie zapraszamy dzieci poniżej ustawowego wieku określonego przez władze kraju, w którym mieszka użytkownik, do udziału w badaniach naukowych bez zgody rodziców. Jeśli w ramach danego projektu konieczne i właściwe jest bezpośrednie zaangażowanie dzieci poniżej ustawowego wieku, podejmujemy środki w celu zapewnienia, że otrzymaliśmy zgodę od ich rodziców lub opiekunów prawnych.

  Kantar, Health Division dostarczy rodzicom i opiekunom informacji na temat badania, wszelkich danych osobowych lub poufnych, które mogą być zbierane od dzieci, sposobu wykorzystania tych danych oraz tego, czy i z kim firma Kantar, Health Division może dzielić się takimi informacjami.

  Podczas wypełniania przez dziecko ankiety obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest jego nadzorowanie.

  W pewnych okolicznościach możemy wymagać dodatkowej zgody z powodów związanych ze zdrowiem publicznym, regulacyjnych lub handlowych. Wyjaśnimy to użytkownikowi wraz z powodami, dla których tego wymagamy w momencie, gdy o to poprosimy.

 8. Dane wrażliwe

  Kantar, Health Division może gromadzić dane osobowe sklasyfikowane jako „szczególne kategorie” danych osobowych. Obejmuje to pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Użytkownik może zdecydować, czy chce nam przekazać te dane, czy też nie.

 9. Prawa osób fizycznych:

  Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, należy złożyć pisemną prośbę na adres e-mail lub adres pocztowy podany poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

  W odniesieniu do danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • Prawo do zmiany zdania i wycofania zgody
  • Prawo dostępu do danych osobowych
  • Prawo do sprostowania danych osobowych
  • Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów, chyba że mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu tych informacji
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych (prawo do przenoszenia)
  • Prawdo do ograniczenia wykorzystywania danych osobowych
  • Prawdo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych

  Informujemy również osoby trzecie, którym przekazaliśmy dane osobowe użytkownika, o wszelkich zmianach, jakie wprowadzamy na jego prośbę. Należy pamiętać, że podczas gdy Kantar, Health Division komunikuje się z tymi osobami trzecimi, Kantar, Health Division nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez te osoby trzecie w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę użytkownika. Użytkownik może mieć dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez te osoby trzecie oraz do ich poprawiania, zmiany lub usunięcia w przypadku, gdy są one niedokładne.

 10. Przechowywanie i zatrzymywanie danych

  Dane osobowe będą przechowywane tylko przez taki okres, jaki jest odpowiedni dla ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania; w takim przypadku będziemy przechowywać dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub o ile nasi klienci nie uzgodnili umownie inaczej. Dane osobowe, które nie są już potrzebne, będą usuwane w taki sposób, aby nie naruszyć ich poufnego charakteru.

  W ramach Planu ciągłości działania firmy oraz zgodnie z wymaganiami norm ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252, a w niektórych przypadkach zgodnie z przepisami prawa, nasze systemy elektroniczne są archiwizowane. Archiwa te są przechowywane przez określony czas w ściśle kontrolowanym środowisku. Po upływie terminu ważności dane są usuwane, a nośnik fizyczny niszczony w celu zapewnienia ich całkowitego usunięcia.

 11. Powiadamianie o istotnych zmianach:

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Należy regularnie czytać tę stronę, aby upewnić się, że użytkownik pozostaje na bieżąco z wszelkimi zmianami. Na tej stronie zawsze będziemy wyświetlać najbardziej aktualną politykę.

  Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2018 r.

 12. Jak się z nami skontaktować:

  Naszym radcą generalnym i specjalistą ds. ochrony danych osobowych jest Gillie Abbotts-Jones. Pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i wniosków o dostęp należy kierować na adres info@kantarhealth.com lub na adres: 6 More London Place, Londyn, Zjednoczone Królestwo

 13. Skargi i ujawnianie informacji dla poszczególnych krajów:

  Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. Można to zrobić w państwie członkowskim UE lub w jurysdykcji miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Dane kontaktowe krajowych organów nadzoru można znaleźć na naszej stronie http://www.kantarhealth.com/docs/privacy/20180409_nationaldataprotectionauthoritiespdf.pdf.